DET TOTALA FUKTSKYDDET FÖR NYA OCH GAMLA KÄLLARE

Ofta är källaren ett kallt och rått utrymme som inte går att använda till så mycket mer än förråd eller garage men så behöver det inte alltid vara. Med hjälp av ISODRÄN METODEN kan du skapa bostadsstandard i källaren i såväl befintliga hus eller vid nybyggnation.

Fuktproblem syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som inte torkar, färg som flagnar och att det läcker in vatten på golvet.

TORR OCH VARM KÄLLARE ENLIGT ISODRÄNMETODEN

Ovanstående är en principskiss och skall inte ses som en konstruktionsritning.

LÄGRE BYGGHÖJD GER HÖGRE TAKHÖJD

Ovanstående är en principskiss och skall inte ses som en konstruktionsritning.

ISODRÄN SKIVAN under källargolvet ger fördelar:

 • Låg bygghöjd då inget dränerande lager behövs under ISODRÄN SKIVAN.
 • Mindre shacktning och borttransport av massor ur källaren.
 • Mindre inköp och transport av massor in i källaren.
 • Högre takhöjd.

ISODRÄN SKIVAN ersätter makadam och traditionell isolering under källargolvet. 

EN FUKTSKADAD KÄLLARE KAN BERO PÅ MÅNGA SAKER.

 • Brist eller fel i dräneringsledningarna
  • Den kan ligga för högt eller saknas helt.
  • Ledning är felaktigt ansluten till kommunens VA nät, stenkista eller saknas helt.
  • Den är av olämplig typ och kan vara deformerad av jordtrycket.
  • Ledningen är lagd i fel eller obefintlig kring fyllnad och är igensatt.
  • Filterduk saknas utanför dräneringsledningens kring fyllnad så att ledningen blivit igensatt
  • Dräneringsledningen saknar inspektionsrör vilket i sig inte orsakar funktions fel men försvårar kontroll av ledningen.
 • Inget dränerande skikt utmed källarväggen eller under golvet
  • Dränerande skikt saknas helt
  • Felaktigt material har använts som dränerande skikt
  • Filterduk saknas utanför det dränerande skiktet vilket orsakar igensättning.
 • Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt
  • Markfukt kan sugas in i din källare.
 • Ingen eller fuktig värmeisolering
  • Isolering som inte är avsett för ändamålet blir lätt våt och tillför då fukt till källaren
  • Utåtriktad fuktvandring hindras eller kan t o m bli omvänd inåtriktad
  • Marken blir varmare än konstruktionen
 • Invändig värmeisolering
  • Konstruktionen blir kall och förhindrar uttorkning
 • Marken lutar in mot huset
  • Nederbörd kan mätta marken med vatten så att fukt rinner in mot huset och kan ta sig in i din källare.
 • Felaktigt utförda eller anslutna stuprör
  • Vattenutkastare sitter för högt
  • Stuprör ansluter till rör som inte leder bort vatten från grunden

Källare kräver ett komplett fuktskydd för ett behagligt inomhusklimat. Med ISODRÄN SKIVAN löser du helheten.

 • Diffusionsöppen värmeisolering på väggens/golvets utsida ger en effektiv uttorkning.
 • Dränernade skikt som tar hand om markvatten och leder det vidare till dräneringsledningen.
 • Kapillärbrytning hindrar fukt att sugas in i golvet och väggen.   
 • Ekonomsik och miljövänlig tack vare återfyllning med befintliga massor. Dyra inköp av nya återfyllningsmassor och miljöbelastande transporter till och från arbetsplatsen undviks. 

Varm och torr källare enligt ISODRÄNMETODEN.

 

Frågor och svar (FAQ)

Hur gör man med isolering ovan mark?

Isolering av sockeln på utsidan kan göras med en EPS cellplastskiva som putsas enligt puts fabrikants anvisning. Insidan går också bra att isolera men då bara på den del av väggen som är ovan mark.

Hur tjockt lager med ISODRÄN SKIVOR ska jag välja?

100 mm ISODRÄN SKIVA räcker för att uppnå en fuktsäker konstruktion. Vill du däremot ha isolering som motsvarar krav vid nybyggnation ska du välja 200mm. Det finns även ur fuktteknisk synpunkt stora fördelar med att öka isolertjockleken på ISODRÄN SKIVAN.
Fördelen med att öka isolertjockleken till mer än 100mm:

 • Snabbare uttorkning då temperaturskillnaden mellan mark och vägg blir ännu större
 • Vid 200 mm erhåller du en isolering som motsvarar kraven vid nybyggnation*
 • Extra kostnaden för ytterligare 100 mm isolering tjänar du igen på mellan 7-10 år i energibesparing**

* Ett U-värde på 0,18 W/m² C bör uppnås för en källarvägg. Är huset större än 100m² skall en energiberäkning göras
** Beroende på elpriset. Exemplet är beräknat på en kWh-kostnad om 1 kr.

Kan man lägga marksten eller asfalt när man återfyllt?

Det går bra, tänk dock på att jord som inte komprimerats tar ca: 2-3 år innan den sjunkit klart. Välj därför en hårdare ISODRÄN SKIVA minst 95 kPa och återfyll med packningsbart material som packas med markvibrator om ytan skall beläggas direkt efter avlutad återfyllning.

Kan man limma fast skivorna?

Ja, använd dig av lösningsmedelsfria lim exempelvis PL 200 eller PL 600. Punktlimma med 5 st golfbollsstora punkter per skiva.

Kan man ta bort asfalten på annat sätt än blästring?

Ja, du kan använda dig av olika metoder för att få bort tätskiktet. Det bästa och enklaste är blästring, men har man inte tillgång till det kan t.ex. en Perago-bläster som fästs på borrmaskin eller yxa vara bra alternativ. Det viktigaste är att få bort tätskiktet enligt vår arbetsinstruktion.

På vilket djup bör jag lägga dräneringsröret?

Man bör eftersträva att lägga dräneringsrörets vattengång 100 mm under underkant sula eller under dränerande lager. Detta för att inte uppåtstigande markvatten skall komma i kontakt med huset. Det finns dock fall där man inte kan lägga dräneringsröret på önskat djup ett av dessa fall är om huset står på berg. Kontakta Teknisk support för mer information.

Ska man ha singel utanför ISODRÄN SKIVAN?

Nej, undvik singel. Onödigt mycket vatten från regn och snösmältning tränger lätt ner i skiktet utanför ISODRÄN SKIVAN. Kylan går också lättare ner i makadam och singel än i täta jordmassor. Täta jordmassor gör också att ytvatten lättare rinner bort från huset.

Vad gör jag av utloppet till dräneringsröret?

Du måste säkerställa att eventuellt vatten som transporteras i dräneringsröret leds bort från fastigheten. Beroende på situation och terräng kan dessa lösningar se olika ut. Anslutning till avlopp- eller dagvattenledning är kanske den vanligaste lösningen.  Ett annat alternativ är att du leder ut det i en slänt om terrängen tillåter det annars kan det vara en pumpbrunn för att pumpa vattnet vidare till en stenkista högre upp där vattnet kan återföras till marken utan att påverka huset. Tänk på att aldrig leda ned dagvatten i dränledningen.

Vad ska man återfylla med?

Finjordrika massor såsom jord, lera, morän och sand. Säkerställ att det inte finns större stenar än ca: 100 mm. Undvik singel och makadam.

Dokument

Utorkande

ISODRÄN SKIVANS öppna struktur gör den diffusionsöppen vilket möjliggör uttorkning av såväl golv som vägg i din källare.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss: